Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming van de overeenkomst bij open inschrijving
1.1 Inschrijving geschiedt door schriftelijke aanmelding per email of via online aanmeldingsformulier.
1.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) inschrijvingsbevestiging, welke de inschrijving definitief maakt.
1.3 Door de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.4 Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.
1.5 Het aantal inschrijvingen is beperkt.
1.6 Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2. Betalingsvoorwaarden
2.1 U dient tot betaling over te gaan nadat u van SpotlightPROFILE Nederland de betalingsinformatie/nota heeft ontvangen. U treft
Daarbij de betalingsinstructies en uiterste betaaldatum aan. Mocht op de uiterste betaaldatum het cursusgeld niet
zijn bijgeschreven op de door SpotlightPROFILE Nederland aangegeven bank- of girorekening, dan behouden wij ons het recht
voor uw plaats aan een andere deelnemer toe te wijzen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden nota’s
per e-mail verstuurd naar het door de deelnemer verstrekte e-mailadres.
2.2 Als de nota niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan wordt een betalingsherinnering gestuurd.
2.3 Indien de betaling niet binnen de herinneringstermijn van 8 dagen is voldaan volgt een tweede
betalingsherinnering. Hieraan zijn administratiekosten van EUR 5 per openstaande nota verbonden.
2.4 Indien de nota binnen de tweede herinneringstermijn niet voldaan is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim
zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
2.5 Indien de wederpartij in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van SpotlightPROFILE Nederland – alle vorderingen van SpotlightPROFILE Nederland op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft SpotlightPROFILE Nederland in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.
2.6 De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die SpotlightPROFILE Nederland moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

3. Annulering en wijziging
3.1 Annulering dient schriftelijk te gebeuren, per post of per e-mail aan onderstaand adres. Bij annulering tot 21 dagen vóór aanvang van de cursus worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 21 en 14 dagen vóór aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursus wordt 100% van de cursuskosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de verzenddatum van de e-mail. Ingeval een deelnemer de cursus tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt worden de volledige kosten in rekening gebracht en heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
3.2 In overleg met SpotlightPROFILE Nederland kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.
3.3 Op deze voorwaarden wordt geen enkele uitzondering gemaakt, noch om medische redenen, noch om situatiegebonden motieven.
3.4 SpotlightPROFILE Nederland is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan voor aanvang van de oorspronkelijke startdatum bericht.
3.5 SpotlightPROFILE Nederland heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan SpotlightPROFILE Nederland betaalde bedrag.
3.6 SpotlightPROFILE Nederland is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien SpotlightPROFILE Nederland tot het oordeel komt dat van de deelnemer in
redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan SpotlightPROFILE Nederland besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van de cursuskosten.
3.7 SpotlightPROFILE Nederland heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende
trainer in te zetten.

4. Aansprakelijkheid
4.1 SpotlightPROFILE Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de praktische toepassing van de cursusinhoud door de deelnemer.

5. Overmacht
5.1 SpotlightPROFILE Nederland is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Overig

6.1 Cursusmateriaal mag de deelnemer uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken en mag zonder schriftelijke toestemming van SpotlightPROFILE Nederland niet verveelvoudigd, geopenbaard of geëxploiteerd worden.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op iedere overeenkomst tussen SpotlightPROFILE Nederland en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen welk tussen SpotlightPROFILE Nederland en de deelnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Hilversum, tenzij SpotlightPROFILE Nederland ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

8. Slotbepalingen
8.1 SpotlightPROFILE Nederland is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

8.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Menu